Creepy Jar miał 22,41 mln zł zysku netto, 25,51 mln zł zysku EBIT w 2020Creepy Jar odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej jednostkowy zysk netto wyniósł 18,65 mln zł w 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 25,51 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,67 mln zł w 2020 r. wobec 6,99 mln zł rok wcześniej.

„Poziomy sprzedaży ‚Green Hell’ spowodowały, że rok 2020 był rekordowym pod względem zrealizowanych wyników finansowych. Wartość przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosła 37 671 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. (6 986 tys. zł) oznacza wzrost o 439% r/r. Wartość zysku netto w 2020 r. wyniosła 22,4 mln zł, co w porównaniu z 2019 r. (137 tys. zł) oznacza wzrost o 16238% r/r. Istotny wpływ na poziom wyniku netto w całym 2020 r. miało ujęcie w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów związanych z przewidywanymi premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie akcji na rzecz pracowników, współpracowników i członków zarządu spółki. Powyższe spowodowało wzrost kosztów wynagrodzeń w drugim półroczu 2020 r. o kwotę 7,4 mln zł, z czego 6 mln zł dotyczyło stricte programu motywacyjnego na lata 2020-2022” – napisali członkowie zarządu z prezesem Krzysztofem Kwiatkiem w liście do akcjonariuszy.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka przeniosła się w kwietniu 2021 r. na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od sierpnia 2018 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Creepy Jar miał 22,41 mln zł zysku netto, 25,51 mln zł zysku EBIT w 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Getin Holding miał 30,9 mln zł zysku netto z działalności kont. w IV kw. 2020Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. ub.r. wyniosła 161,6 mln zł, podano w prezentacji.

W całym 2020 r. Getin Holding odnotował 57,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 88,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2020 r. wyniosła 347,25 mln zł wobec 101,32 mln zł zysku rok wcześniej.

„Rok 2020 był silnie determinowany wpływem globalnej pandemii COVID-19 oraz zdarzeniami jednorazowymi, które w istotny sposób wpłynęły na sytuację grupy. Roczny wynik netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, z uwzględnieniem efektu sprzedaży spółek w Rosji i na Białorusi oraz przymusowej restrukturyzacji Idea Bank Polska, wyniósł -347,3 mln zł. W tym wynik na działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był dodatni i wyniósł 57,1 mln zł. Holding utrzymał pozytywne wyniki finansowe na wszystkich rynkach zagranicznych, a przychody z dywidend wyniosły 72,9 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka zainicjowała i częściowo już zrealizowała szereg strategicznych transakcji M&A, których celem było ograniczenie ekspozycji grupy na rynki wschodnie i zwiększanie zapasu środków pieniężnych, podano także.

„Trwająca ponad rok pandemia, odcisnęła swoje piętno na wszystkich strategicznych dla grupy rynkach, ograniczając nasze zdolności przychodowe i zmuszając do prowadzenia biznesu w całkowicie zmienionej rzeczywistości. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w nowe technologie oraz doświadczeniu operacyjnemu zdobywanemu na poszczególnych rynkach, udało nam się zapewnić klientom niezakłócony dostęp do oferowanych produktów i usług” – powiedział prezes Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

„Przychody z dywidend oraz transakcji M&A umożliwiły nam zakończenie z sukcesem planowanej delewaryzacji Holdingu i umożliwiły rozpoczęcie procesu akumulacji kapitału” – dodał.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 279,63 mln zł wobec 295,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 85,23 mln zł wobec 109,51 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 4,32 mld zł na koniec 2020 r. wobec 22,93 mld zł na koniec 2019 r.

„W dniu 31 grudnia 2020 roku, Getin Holding otrzymał informację o decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku Polska. W jej wyniku aktywa holdingu zmniejszyły się o ponad 15 mld zł, a wynik skonsolidowany za rok 2020 został obciążony kwotą -111,8 mln zł. Zarząd holdingu ocenia podjęte działania, jako nie mające uzasadnienia faktyczną sytuacją banku. W opinii holdingu, restrukturyzacja w Grupie Idea Banku Polska pozwalała na uzyskanie trwałej rentowności i stopniową odbudowę wskaźników wymaganych przez regulatora” – czytamy w komunikacie.

Getin Holding podkreśla, że podejmował szereg działań mających na celu wzmocnienie kapitałowe Grupy Idea Bank Polska, czego dowodem jest chociażby udział w emisji akcji Idea Banku czy wsparcie zmian w strukturze Grupy, prowadzonych w 2020 roku. „W związku z powyższym, zarząd Getin Holding skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w celu dochodzenia praw spółki jako większościowego akcjonariusza Idea Banku, a także w obronie interesu pozostałych akcjonariuszy, zarówno Getin Holding, jak i Idea Bank” – wskazano.

„Zgodnie z przyjętą strategią, holding realizuje oportunistyczne podejście względem posiadanych aktywów, a transakcje M&A są ważnym elementem DNA spółki. W 2020 roku holding prowadził rozmowy z potencjalnymi nabywcami na czterech rynkach. W ich wyniku w I kwartale ubiegłego roku Grupa przeprowadziła z sukcesem transakcję sprzedaży aktywów w Rosji. Jej wartość wyniosła blisko 154,9 mln zł. Ponadto, w kwietniu 2021 roku zakończona została transakcja sprzedaży aktywów Grupy na Białorusi. Uzyskana cena wyniosła ponad 75,7 mln zł. Trwające obecnie procesy M&A obejmują aktywa Grupy na Ukrainie oraz w Rumunii. Obie transakcje zamknęły ryzyka działania na najtrudniejszych dla GH rynkach i znacząco poprawiły sytuację płynnościową spółki” – napisano także.

W 2020 roku wynik segmentu Ukraina wyniósł 57 mln zł. Przez większość tego okresu grupa znajdowała się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na spadek przychodów operacyjnych o 10,4% (w UAH) w ujęciu rocznym oraz zmniejszenie portfela kredytowego w UAH o 8,2% r/r. Mimo tych wyzwań, poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie i na koniec grudnia wynosił 38,2%. Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 58,2 mln zł dywidendy, podano w materiale.

„W minionym roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 16 mln zł. Mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był o ponad 14% lepszy w ujęciu rocznym. Jest to efekt m.in. ponad 27% wzrostu (r/r) sprzedaży Idea Banku Rumunia. Grupa wypracowała ponad 24- proc. wzrost wyniku prowizyjnego oraz utrzymała stabilny poziom marży odsetkowej w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Grupa odnotowała również w ujęciu rocznym wzrost zarówno portfela kredytowego (+28%), jak i leasingowego (+12%). Na koniec grudnia 2020 roku suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,5% w ujęciu rocznym” – czytamy dalej.

Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął w minionym roku stratę netto na poziomie -3,8 mln zł, podkreślił holding. W związku z trwającą pandemią, spółka musiała w znaczący sposób ograniczyć działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. MW Trade szacuje, że wpływ z tytułu pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy gminy Ostrowice wyniesie ok. 37 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 153,43 mln zł wobec 62,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews

Artykuł Getin Holding miał 30,9 mln zł zysku netto z działalności kont. w IV kw. 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Serinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 16,64 mln USD wobec 4,52 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,03 mln USD w 2020 r. wobec 24,37 mln USD rok wcześniej.

„Znaczące zakłócenia w 2020 roku nie powinny przesłonić postępów, jakie poczyniła spółka. Skupiając się na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników spółki, udało nam się również osiągnąć kilka ważnych etapów w rozwoju biznesu. Wydobycie w 2020 r. wyniosło średnio 2 340 boe/d w porównaniu do 1 389 boe/d w 2019 r. Udało się to osiągnąć pomimo istotnych zakłóceń zewnętrznych, związanych z globalną pandemią. Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na minimalizacji kosztów, obniżając koszty ogólnego zarządu do 4,61 USD/boe z 7,45 USD/boe w 2019 r. oraz zmniejszając koszty wydobycia do 9,67 USD/boe z 13,78 USD/boe w 2019 r. Nasza niskokosztowa baza aktywów pozwoliła Spółce wygenerować 7,3 mln USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, nawet w obliczu niezwykle zmiennych cen surowców” – napisał dyrektor generalny Jeffery Auld w sprawozdaniu.

„W 2020 r. nasze zespoły techniczne zakończyły prace nad analizą możliwości zastosowania metod mechanicznej eksploatacji złoża na polu Sabria. W ramach tego programu dokonano technicznej oceny rezultatów zainstalowania pomp na polu Sabria w Tunezji po raz pierwszy. W Rumunii trwały intensywne prace przygotowawcze do wykonania odwiertu Moftinu-1008 w styczniu 2021 r. oraz do wykonania odwiertu Sancrai-1 w dalszej części roku” – czytamy dalej.

Na koniec grudnia 2020 r. Serinus odnotował dzienne wydobycie na poziomie 2 122 boe/d, przy średnim dziennym wydobyciu w grudniu wynoszącym 2 061 boe/d, w tym 1 561 boe/d w Rumunii i 500 boe/d w Tunezji. Zaudytowane rezerwy 1P na dzień 31 grudnia 2020 r. wzrosły o 101% do 5,8 MMboe, a zaudytowane rezerwy 2P zmniejszyły się o 9% do 9,6 MMboe.

W 2020 r. Serinus wypracował przychody w wysokości 24 mln USD (w 2019 r. – 24,4 mln USD), w tym 16,9 mln USD (w 2019 r. – 15,2 mln USD) w Rumunii i 7,1 mln USD (w 2019 r. – 9,2 mln USD) w Tunezji. Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. – 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008, podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Serinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

OncoArendi miało 2,14 mln zł straty netto, 2,36 mln zł straty EBIT w I kw. 2021OncoArendi Therapeutics odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,36 mln zł wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,38 mln zł rok wcześniej.

„Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków krajowych na badania prowadzone przez OncoArendi Therapeutics. Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w I kwartale 2021 r. stanowiła wartość sprzedanych projektów (dot. transakcji z Galapagos). Koszt wyniósł 1,13 mln zł w I kwartale 2021 r. i jest związany ze zobowiązaniami wynikającymi z wcześniej podpisanych umów dotyczących prac nad cząsteczką OATD-01 (toksykologia i opłaty licencyjne). Spółka w przyszłości, po rozliczeniu końcowym projektów w NCBR, oczekuje płatności końcowych na łączną kwotę 1,43 mln zł, z których część jako dotacje na aktywa zmniejszą wspomniany koszt a pozostała kwota zostanie wykazana jako przychód z tytułu dotacji na koszty. W I kwartale 2021 i 2020 r. koszty wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 0,63 mln zł oraz 0,44 mln zł. Niezakończone prace rozwojowe, na które składają się nakłady na prowadzone prace rozwojowe, wzrosły o 2,25 mln zł z 15,45 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 r. do 17,7 mln zł na dzień 31 marca 2021 r.” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,9 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł OncoArendi miało 2,14 mln zł straty netto, 2,36 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Protektor miał 1,08 mln zł zysku netto, 2,49 mln zł zysku EBIT w 2020Protektor odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,76 mln zł w 2020 r. wobec 99,72 mln zł rok wcześniej.

„W 2020 roku wyprodukowano łącznie 635 tys. par obuwia w porównaniu do 804 tys. par obuwia w 2019 roku (-169 tys. par r/r), co stanowi spadek o 21,1% r/r” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,23 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Protektor miał 1,08 mln zł zysku netto, 2,49 mln zł zysku EBIT w 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Barometr Nastrojów Konsumenckich spadł o 1,2 pkt m/m do -11 pkt w kwietniuBarometr Nastrojów Konsumenckich GfK dla Polski spadł o 1,2 pkt proc. w kwietniu i wyniósł -11 pkt, podał Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk.

„W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  • nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,6 pkt proc., z poziomu -11,4 do -9,8;
  • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,9 pkt proc., z poziomu 0 do -3,9;
  • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 pkt proc., z poziomu -34,5 do -36,1;
  • nastąpił spadek skłonności do zakupów – spadek o 0,8 pkt proc., z poziomu -6,7 do 5,9″ – czytamy w komunikacie.

Badanie zrealizowano w dniach 9-14 kwietnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Źródło: ISBnews

Artykuł Barometr Nastrojów Konsumenckich spadł o 1,2 pkt m/m do -11 pkt w kwietniu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 12,75 mld zł na koniec marcaPortfel zamówień Grupy Budimex wynosił 12 753,64 mln zł na 31 marca 2021 roku, podała spółka.

„Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały. Struktura portfela w ciągu ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych, stanowiących ponad 2/3 jego wartości” – czytamy w raporcie za I kw. 2021 r.

Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – marzec 2021 roku wyniosła 992,56 mln zł. Dodatkowo, wartość kontraktów, w których oferty spółki są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej, to przeszło 3 mld zł, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 12,75 mld zł na koniec marca pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Bumech miał 1,57 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w 2020Bumech odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 7,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r. wobec 74,32 mln zł rok wcześniej.

„Z dużą satysfakcją patrzę na grupę kapitałową Bumech SA, jako na zespół kooperujących przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla całego regionu. Rozwój specjalistycznej działalności górniczej w aspekcie robót drążeniowych oraz prac remonotowo-produkcyjnych ze strategicznym planowaniem dywersyfikacji działalności, powinno zaowocować stabilnym rozwojem całej grupy. Spółki przy podziale ryzyka zostały podzielone branżowo i ukierunkowane na cele wyłącznie w swoim obszarze produktowym. Naszą uwagę zwraca rynek małych gabarytowo maszyn specjalistycznych przeznaczonych dla tunelingu i górnictwa rud, produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz rynek surowców nieenergetycznych” – napisał prezes Andrzej Buczak w liście załączonym do raportu.

„Krótkoterminowo odnosimy pierwsze sukcesy. Szerokim łukiem omijają nas negatywne konsekwencje obniżenia popytu na usługi świadczone przez podmioty sektora okołogórniczego. Nie bierzemy udziału w wojnie cenowej, jaką obserwujemy podczas przetargów. Nie planujemy ograniczać działalności operacyjnej, a wręcz przeciwnie – systematycznie rozszerzać skalę działania” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1,58 mln zł wobec 6,01 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Bumech miał 1,57 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Budimex miał 42,48 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2021Budimex odnotował 42,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 28,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej łącznie – z działalności kontynuowanej i zaniechanej – wyniósł 67,52 mln zł wobec 22,06 mln zł rok wcześniej, a zysk netto ogółem 71,42 mln zł wobec 23,96 mln zł.

Ze względu na podpisanie 22 lutego 2021 roku warunkowej umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości segment deweloperski prezentowany jest jako działalność zaniechana (zarówno w sprawozdaniu za I kwartał 2021 roku, jak i w danych porównywalnych za I kwartał 2020 roku) zgodnie z MSSF 5. Działalność kontynuowana grupy obejmuje segmenty budowlany oraz usługowy, wyjaśniono.

Zysk operacyjny wyniósł 62,82 mln zł wobec 40,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 244,79 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1 469,99 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale roku 2021 rentowność operacyjna Grupy Budimex z działalności kontynuowanej była zauważalnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie głównie ze względu na dobrą rentowność kontraktów kolejowych, a także lepszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Mniej sprzyjające warunki pogodowe, utrudniające prowadzenie prac budowlanych, spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dodatkowo, w segmencie drogowym kilka istotnych kontraktów jest obecnie w fazie projektowania, co przekłada się na relatywnie niewielkie przychody ze sprzedaży” – czytamy w raporcie.

W I kwartale 2021 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, kontynuował dynamiczny rozwój, zwiększając przychody ze sprzedaży o 27% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie odnotowano wzrost wypracowanego zysku operacyjnego oraz zysku brutto. Głównym czynnikiem wzrostowym były dobre wyniki segmentu zarządzania odpadami komunalnymi.

Wyniki segmentu deweloperskiego (prezentowanego jako działalność zaniechana) w pierwszym kwartale 2021 roku były znacznie lepsze niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Podpisano 346 aktów notarialnych w porównaniu do 4 podpisanych w pierwszym kwartale roku 2020. Duży wzrost wolumenu aktów notarialnym wynika bezpośrednio z rozkładu harmonogramów realizacji projektów oraz przekazań klientom wybudowanych mieszkań. Przedsprzedaż wyniosła 494 mieszkań w porównaniu do 541 w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

„Sytuacja gotówkowa spółek z Grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie procesów operacyjnych oraz finansowanie działalności inwestycyjnej. W celu utrzymywania dobrej kondycji oraz płynności finansowej podwykonawców i dostawców w dalszym ciągu oferowane są wcześniejsze płatności za wykonywane usługi i dostarczane materiały. Trwający stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w pierwszym kwartale 2021 roku” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 220,29 mln zł wobec 28,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Budimex miał 42,48 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Herkules miał 4,37 mln zł zysku netto, 30,28 mln zł zysku EBITDA w 2020Herkules odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 38,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,65 mln zł wobec 29,27 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 30,28 mln zł wobec 8,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,56 mln zł w 2020 r. wobec 127,28 mln zł rok wcześniej.

„Grupa odnotowała wysoki przyrost wolumenu sprzedaży osiągając wartość ponad 150 mln zł, co jest bliskie rekordowemu poziomowi z 2015 r. Jest to przede wszystkim efekt przyspieszenia wykonania projektu budowy systemu łączności kolejowej GSMR i zwiększenie obrotów z tego tytułu. Udział segmentu operacyjnego budownictwa telekomunikacyjnego, który realizuje ten kontrakt w sumie przychodów grupy kapitałowej wzrósł do 38% w roku 2020 w porównaniu do 15% w roku poprzednim. W tym obszarze grupa kapitałowa Herkules realizuje budowę obiektów radiowych, a wzrost sprzedaży o ponad 200% rok do roku pokazuje dynamikę tego procesu. Obok tego przedsięwzięcia, realizowane są przez ten segment operacyjny również zadania obsługi innych odbiorców, m.in. operatorów telefonii komórkowej” – napisała prezes Marta Towpik w liście do akcjonariuszy.

Według niej, pandemia skutkowała nie tylko spadkiem przychodów ze sprzedaży spółki dominującej, ale zmieniła również jej strukturę. Zapoczątkowana już w III kwartale 2019 r. stagnacja sektora budowlanego przyniosła w 2020 r. niezwykle niskie wskaźniki wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Proces spadku koniunktury zdecydowanie przyspieszył po ogłoszeniu pierwszych obostrzeń pandemicznych. Sytuacja ta szczególnie dotknęła budownictwo kubaturowe, powodując spadek sprzedaży w podstawowym dziale operacyjnym Herkules świadczącym usługi wynajmu żurawi wieżowych. Spadek cen, stopnia wykorzystania maszyn, zmniejszenie liczby ofertowanych i kontraktowanych projektów oraz silna walka konkurencyjna – to wszystko negatywnie odbiło się na wolumenie przychodów Herkules.

„Spadek w tym segmencie został częściowo skompensowany wzrostem przychodów w pozostałych działach operacyjnych. Istotny udział w tym procesie ma dział żurawi gąsienicowych spółki dominującej, który generował przychody z obsługi projektów energetyki wiatrowej i odnotował ich wzrost rok do roku o 150%. Pozytywne tendencje widoczne były także w działalności działu żurawi kołowych spółki dominującej, których duża część również była zaangażowana w realizację zleceń dotyczących farm wiatrowych. Liczymy, że w związku z transformacją krajowego segmentu energetycznego, określoną w zatwierdzonym przez Radę Ministrów dokumencie ‚Polityka energetyczna Polski do 2040 roku’, silny trend wzrostowy w tym segmencie utrzyma się w latach kolejnych” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 9,61 mln zł wobec 10,05 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Herkules miał 4,37 mln zł zysku netto, 30,28 mln zł zysku EBITDA w 2020 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.