KE proponuje przedłużenie ogólnej klauzuli korekcyjnej na 2023Komisja Europejska chce przedłużenia ogólnej klauzuli korekcyjnej w ramach paktu stabilności i wzrostu na rok 2023, by zapewnić państwom Unii przestrzeń do szybkiego reagowania w razie potrzeby, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego przejścia od wsparcia dla gospodarki w czasie pandemii do odpowiednio ukierunkowanych środków tymczasowych, podała Komisja.

„Podwyższona niepewność i poważne ryzyko pogorszenia perspektyw gospodarczych w kontekście wojny w Europie, bezprecedensowe podwyżki cen energii i ciągłe zakłócenia w łańcuchu dostaw uzasadniają przedłużenie do 2023 r. ogólnej klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu” – czytamy w komunikacie.

Komisja podkreśla, że w kontekście wojny w Europie, bezprecedensowych podwyżek cen energii i ciągłych zakłóceń w łańcuchu dostaw stan gospodarki UE i strefy euro nie powrócił do bardziej normalnych warunków.

Co więcej, decyzja o dalszym stosowaniu lub dezaktywacji ogólnej klauzuli korekcyjnej powinna uwzględniać także konieczność odpowiedniej reakcji polityki fiskalnej na gospodarcze konsekwencje rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, w tym na zakłócenia w dostawach energii, czytamy także.

Według Komisji dalsze uaktywnienie ogólnej klauzuli korekcyjnej w 2023 r. zapewni krajowej polityce budżetowej przestrzeń do szybkiego reagowania w razie potrzeby, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego przejścia od szeroko zakrojonego wsparcia dla gospodarki w czasie pandemii do coraz większego nacisku na środki odpowiednio ukierunkowane środki tymczasowe oraz ostrożność fiskalną wymaganą do zapewnienia średniookresowej stabilności finansów publicznych.

Ogólna klauzula ucieczki nie zawiesza paktu stabilności i wzrostu. Pozwala na tymczasowe odejście od normalnych wymogów budżetowych, pod warunkiem, że nie zagraża to stabilności fiskalnej w średnim okresie. Jesienią 2022 r. Komisja ponownie oceni zasadność zaproponowania wszczęcia procedur nadmiernego deficytu w oparciu o dane dotyczące wyników za 2021 r.

Wiosną 2023 r. Komisja oceni zasadność zaproponowania wszczęcia procedur nadmiernego deficytu na podstawie danych wynikowych za 2022 r., w szczególności biorąc pod uwagę zgodność z zaleceniami fiskalnymi dla poszczególnych krajów skierowanymi przez Radę do państw członkowskich.

W oparciu o powyższe rozważania oraz biorąc pod uwagę konsekwencje podwyższonej niepewności i poważnego ryzyka pogorszenia się perspektyw gospodarczych dla UE i strefy euro jako całości, Komisja uważa, że Unia nie wyszła jeszcze z okresu poważnego spowolnienia gospodarczego. Spełnione są warunki utrzymania ogólnej klauzuli korekcyjnej w 2023 r. i jej dezaktywacji od 2024 r.

Komisja zwróciła się do Rady o zatwierdzenie tego wniosku, czytamy dalej.

Komisja przygotowała sprawozdanie na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla 18 państw członkowskich (Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty , Austria, Polska, Słowenia, Słowacja i Finlandia). W odniesieniu do wszystkich tych państw członkowskich z wyjątkiem Finlandii sprawozdanie ocenia ich zgodność z kryterium dotyczącym deficytu.

W przypadku Litwy, Estonii i Polski raport dotyczy planowanego w 2022 r. deficytu, przekraczającego wartość referencyjną traktatu 3% PKB, podczas gdy w pozostałych państwach członkowskich deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 r. przekraczał 3% PKB.

Dla państw z długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych, przekraczającym przekraczającym 60% PKB w 2021 r. i nierespektującym wskaźnika redukcji długu: mianowicie Belgii, Francji, Włoch, Węgier i Finlandii,  na podstawie danych wynikowych kryterium deficytu nie spełniają Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Austria, Polska, Słowenia i Słowacja.

Biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w sprawozdaniu stwierdza się, że kryterium zadłużenia nie spełniają Belgia, Francja, Włochy, Węgry i Finlandia. Kryterium jest przestrzegane przez Słowację, podano. 

W odniesieniu do państw członkowskich, w których wskaźnik zadłużenia przekracza wartość referencyjną 60% PKB, Komisja uważa, w ramach swojej oceny wszystkich istotnych czynników, że spełnienie kryterium redukcji zadłużenia oznaczałoby zbyt duży wysiłek fiskalny, co mogłoby zagrozić wzrostowi PKB. Dlatego zdaniem Komisji zgodność z wymaganymi wskaźnikami dot. redukcji zadłużenia nie jest uzasadnione w obecnych wyjątkowych warunkach gospodarczych.

Specyfika szoku makroekonomicznego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę, a także jego długofalowe konsekwencje dla potrzeb bezpieczeństwa energetycznego UE, wymagają ostrożnego zaprojektowania polityki fiskalnej w 2023 r. W oparciu o prognozę z wiosny 2022 r., która przewiduje wzrost PKB na plusie, choć w obliczu wysokiej niepewności i ryzyka pogorszenia koniunktury, szeroko zakrojony impuls fiskalny dla gospodarki w 2023 r. nie wydaje się uzasadniony, podano także.  

Zdaniem KE celem polityki fiskalnej powinno być zwiększanie  inwestycji publicznych na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

KE ocenia, że polityka fiskalna powinna być prowadzona ostrożnie w 2023 r. poprzez kontrolowanie wzrostu wydatków bieżących  finansowanych ze środków krajowych, przy jednoczesnym umożliwieniu funkcjonowania środków umożliwiających złagodzenie skutków kryzysu energetycznego oraz zapewnienia pomocy humanitarnej osobom uciekającym przed rosyjską inwazją. Polityka fiskalna musi pozostać elastyczna, aby dostosować się do szybko zmieniających się okoliczności, wskazano.

Źródło: ISBnews

Artykuł KE proponuje przedłużenie ogólnej klauzuli korekcyjnej na 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Leave a Reply