GUS podał dane o PKB


Produkt Krajowy Brutto (PKB, niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2010 roku o 3,0% r/r wobec 3,3% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 327.425,8 mln zł.

 

Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w I kw. 0,5 proc. kw/kw oraz 2,8 proc. w ujęciu rocznym, podał też GUS.

„W I kwartale 2010 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,3 pkt proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,0 pkt proc., a akumulacji 0,3 pkt proc. (przy ujemnym wpływie popytu inwestycyjnego -1,8 pkt. proc. i dodatnim wpływie zmiany zapasów 2,1 pkt proc.). Nadal utrzymuje się pozytywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto), choć jego skala jest wyraźnie mniejsza niż w poprzednich kwartałach (0,7 pkt proc.)” – głosi komunikat.

Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2010 roku wzrosła o 2,8 proc. r/r (wobec 3,3 proc. w IV kw. ub.r.). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 11,2 proc. w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 5,6 proc. w poprz. kw.), w budownictwie spadła o 5,8 proc. (wobec wzrostu o 3,5 proc. w poprz. kw.), a w sektorze usług rynkowych – zmniejszyła się o 0,7 proc. (wobec wzrostu o 2,3 proc. w poprz. kw.).

Popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. r/r (wobec wzrostu o 0,9 proc. w IV kw.), spożycie ogółem wzrosło o 2,2 proc. (wobec wzrostu o 1,4 proc. w poprz. kw.), a spożycie indywidualne – o 2,2 proc. (wobec 1,7 proc. wzrostu w poprz. kw.).

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zmniejszyły się o 12,4 proc. r/r (wobec wzrostu o 1,1 proc. w IV kw.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,0 proc. wobec 14,8 proc. przed rokiem.

Eksport wzrósł w I kw. o 9,8 proc. wobec wzrostu o 1,8 proc. kwartał wcześniej, a import zwiększył się w tym czasie o 7,9 proc. wobec spadku o 4,4 proc. kwartał wcześniej.

Analitycy bankowi oczekiwali, że wzrost PKB w tym okresie wyniósł średnio 3,1 proc. r/r. Prognozy mieściły się w przedziale od 2,8 proc. do 3,2 proc. Resort gospodarki oczekiwał wzrostu o 3,1 proc. , a resort finansów – o 3,0 proc.